Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Diplomová práce

 Postup zadání a odevzdání diplomové práce

 • Téma diplomové práce si volí student po dohodě s vedoucím diplomové práce.
 • Vedoucí diplomové práce v součinnosti se studentem zadává do ISISu nejpozději 6 měsíců před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
 • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře diplomové práce, kritéria hodnocení a další náležitosti jsou uvedeny na stránkách fakulty.
 • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta diplomové práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
 • Student, který plánuje obhajovat diplomovou práci v daném semestru, si obhajobu registruje stejně jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, ve kterém student plánuje obhajobu.
 • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
 • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
 • Student odevzdá 1x vytištěnou diplomovou práci včetně vytištěné stránky z InSISu o korektním vložení elektronické verze práce NEBO automatického emailu potvrzujícího korektní vložení práce do InSISu nejpozději do data uvedeného na stránkách katedry.
 • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Termíny odevzdání diplomové práce

Tištěnou verzi diplomové práce je třeba v jednom vyhotovení odevzdat v úředních hodinách na sekretariátu Katedry podnikání RB 449.
 • v zimním semestru do středy 14. 12. 2016 16h
 • v letním semestru do středy 17. 5. 2017 16h
K diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení si student vytiskne z Portálu studenta potvrzení, že práce byla korektně vložena.
Bez tohoto potvrzení nebude diplomová práce přijata k odevzdání.

Termíny obhajob diplomové práce

 • v zimním semestru v období 30. 1. – 10. 2. 2017
 • v letním semestru v období 5. 6. – 16. 6. 2017
Termíny obhajob diplomových prací v ZS 2016/2017
termín předseda KM/KPO člen KSG člen KMG učebna čas
středa 1. 2. 2017 Špaček x Pešek RB 359 14:00
středa 8. 2. 2017 Malý Kubíček x RB 452 9:00
Přihlašování  od 16. 12. 2016 9:00
Přihlašování  do 24. 1. 2017 12:00
Odhlašování do  24. 1. 2017 9:00