Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Diplomová práce

 Postup zadání a odevzdání diplomové práce

  • Téma diplomové práce si volí student po dohodě s vedoucím diplomové práce.
  • Vedoucí diplomové práce v součinnosti se studentem zadává do ISIS nejpozději 6 měsíců před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
  • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře diplomové práce, kritéria hodnocení a další náležitosti jsou uvedeny na stránkách fakulty.
  • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta diplomové práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
  • Student, který plánuje obhajovat diplomovou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
  • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
  • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
  • Student odevzdá 1x vytištěnou diplomovou práci včetně vytištěné stránky z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce NEBO automatického emailu potvrzujícího korektní vložení práce do InSIS nejpozději do data uvedeného na stránkách katedry.
  • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Formulář pro návrh externího oponenta

Termín odevzdání diplomové práce

Tištěnou verzi diplomové práce je třeba v jednom vyhotovení v knižní vazbě odevzdat v úředních hodinách na sekretariát Katedry podnikání RB 449 do 16h ve středu 13. 12. 2017.

Obhajoby DP a SZZ budou v období od 24. 1. do 1. 2. 2018.

K diplomové práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení práce si student vytiskne z Portálu studenta výpis, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i zpráva, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude diplomová práce přijata k odevzdání.

ZS 2017/2018

Termíny obhajob diplomových prací v ZS 2017/2018 
termín předseda člen  člen učebna čas katedra
  KM/KPO KSG KMG    
Termíny SZZ PE 1 v ZS 2017/2018
termín předseda člen  člen učebna čas
  KM/KPO KSG KMG    
Termíny SZZ MN 1 v ZS 2017/2018
termín předseda člen  člen učebna čas
  KM/KPO KSG KMG    
UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných DP a na počtu přihlášených studentů k SZZ se uvedené termíny mohou změnit.

SZZ
Přihlašování od  od   8:00 hod.
Přihlašování do    do 11:00 hod.
Odhlašování do    do 8:00 hod.

DP
Odevzdání DP do 13. 12. 2017 16h

Přihlašování  od  od 9:00 hod.
Přihlašování  do    do 11:00 hod.
Odhlašování  do    do 8:00 hod.