Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Bakalářské práce

Postup zadání a odevzdání bakalářské práce

  • Téma bakalářské práce si volí student po dohodě s vedoucím bakalářské práce.
  • Vedoucí bakalářské práce v součinnosti se studentem zadává do InSIS nejpozději 3 měsíce před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
  • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře a další náležitosti bakalářské práce jsou uvedeny na stránkách fakulty.
  • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta bakalářské práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
  • Student, který plánuje obhajovat bakalářskou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
  • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
  • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
  • Student odevzdá 1x vytištěnou bakalářskou práci včetně vytištěné stránky z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce NEBO automatického emailu potvrzujícího korektní vložení práce do InSIS nejpozději do data uvedeného na stránkách katedry.
  • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Formulář pro návrh externího oponenta

Termín odevzdání bakalářské práce

Tištěnou verzi bakalářské práce je třeba v jednom vyhotovení odevzdat v úředních hodinách do pondělí 15. 5. 2017 15h na sekretariátu katedry managementu RB449.

K bakalářské práci musí být přiložen výpis z InSIS o korektním vložení elektronické verze práce. Po vložení si student vytiskne z Portálu studenta potvrzení, že práce byla korektně vložena.

Bez tohoto potvrzení nebude bakalářská práce přijata k odevzdání!

Termíny obhajob bakalářských prací v LS 2016/2017

termín předseda člen učebna čas
úterý 6.6.2017 Dědina Habrmanová SB 231 14:00
středa 7.6.2017 Dědina Müllerová SB 231 9:00

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných BP se výše uvedené termíny mohou změnit.

Další termín odevzdávání BP bude do středy 20. 9. 2017 16h na sekretariátu katedry managementu RB449. Obhajoby pak budou probíhat v říjnu.