Disertační práce

Aktuálně zpracovávané disertační práce

Školitel doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Ing. Jan Mísař – Návrh metodiky implementace konceptu CSR v malých a středních podnicích a její ověření ve vybraných malých a středních podnicích v sektoru kultury

Ing. Dana Dvořáková – Změna podnikatelského modelu

Ing. Jana Müllerová – Podnikání v kultuře – analýza podnikatelských subjektů v sektoru kultury v podmínkách České republiky

Mgr. Štěpánka Hronová, MBA – Trvale udržitelné podnikání v České republice se zaměřením na malé a střední podniky

Školitel doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

Ing. Michal Andera – Vliv osoby zakladatele na řízení růstu firmy.

Ing. Jan Mareš – Entrepreneurship as a way to decrease unemployment of young people

Ing. Ondřej Dvouletý – Vyhodnocování dopadů podpory formou finančních nástrojů na podnikatelskou aktivitu v ČR

PhDr. David Anthony Procházka, MSc, MBA – Women Entrepreneurship and Its Influencing Factors

Obhájené disertační práce

Školitel doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.

Ing. Vilém Kunz – Společenská odpovědnost firem a její uplatňování v České republice, 2008

Ing. Miroslav Křížek – Podnikatelský inkubátor – nástroj zvyšování úspěšnosti začínajících firem, 2008

Ing. Jiří Dědina – Chování expatriantů a jejich vliv na organizační architekturu německých a rakouských dceřiných společností v ČR, 2009

Ing. Blanka Habrmanová – Identifikace faktorů a forem odchodu podnikatele-zakladatele z firmy, 2011

Ing. Lukáš Procházka – Otevřené inovace v malých a středních podnicích, 2013

Ing. Monika Barton, MBA – Intrapodnikání a možnosti jeho rozvoje v českém prostředí, 2014

Ing. Kamila Dědinová – Organizační architektura podniků vstupujících na vybrané zahraniční trhy, 2015