Inovace a jejich dopad na udržitelný růst organizace

Doba realizace: 2015 – 2016
Financováno z: IGA FPH VŠE
Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na analýzu a kvalitativní hodnocení dopadů inovací na udržitelný růst podniků. Byly analyzovány inovativní manažerské přístupy k řízení výkonnosti a hodnoty firem s akcentem na jejich validaci v sektoru chemického průmyslu. Podkladem pro efektivní hodnotové řízení podniků je schopnost měřit přínosy inovací. V návaznosti na tuto potřebu byla formulovány přístupy k řešení této problematiky. Důležitým hlediskem bylo využití inovativních přístupů při strategickém řízení podniků. V této souvislosti byl analyzována problematika scénářových přístupů ke strategickému řízení investičních projektů, přičemž byly vymezeny klíčové postupové kroky pro uplatnění těchto přístupů v manažerské praxi. Tato problematika byla organicky propojena s modelováním efektivního projektového portfolia s využitím jak deterministických tak stochastických přístupů. Tématem byly i další nástroje strategického managementu, jmenovitě Balanced Scorecard, jehož tvůrčí využití bylo formulováno a publikováno. Vedle toho se stala předmětem vědeckého zkoumání i problematika společenské odpovědnosti firem (CSR), knowledge managementu a inovativních organizačních struktur.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Miroslav Špaček, CSc.
Další zapojení členové Katedry podnikání: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc, Ing. Jan Mareš
Výstupy z projektu: FOTR, J., ŠPAČEK, M., SOUČEK, I., VACÍK, E. Scenarios, Their Concept, Elaboration And Application. Baltic Journal of Management. Vol. 10, Issue 1, pp. 73-97, 2015. ISSN 1746-5265.