Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Aktuálně řešené projekty

Související stránky

V současné době se účastní členové katedry na těchto výzkumných projektech:

Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe (7.FP EU)

Doba realizace: 2014 – 2018
Financováno z: 7. rámcový program EU ( FP7 – 613257)
Obsah projektu: Projekt CUPESSE realizuje komparativní analýzu poptávkové i nabídkové strany nezaměstnanosti mladých v 8 členských zemích EU (Česká republika, Rakousko, Dánsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Velká Británie) a 2 přidružených zemích (Švýcarsko, Turecko). Projekt se snaží důkladně porozumět příčinám a důsledkům vysoké nezaměstnanosti mezi mladými lidmi v Evropě. Identifikuje různé v současnosti realizované strategie k překonání této vysoké nezaměstnanosti, mj. prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti. Výstupem je zhodnocení účinnosti politik zaměřených na boj s tímto fenoménem a formulace doporučení pro efektivní politiky v této oblasti.Specifikem projektu je hluboké zaměření na nabídkovou stranu, tzn. na faktory na straně mladých lidí, které vedou k nezaměstnanosti, zaměstnanecké či podnikatelské aktivitě. To může být výraznou přidanou hodnotou pro formulaci skutečně účinných politik. CUPESSE jde za současný stav poznání a analyzuje, jak jsou v kulturním kontextu rodin předávány normy, hodnoty, postoje a přesvědčení a jak tyto kulturní charakteristiky ovlivňují dovednosti mladých lidí, které potom následně mají vliv na jejich zaměstnatelnost a soběstačnost. CUPESSE bere do úvahy též poptávkovou stranu nezaměstnanosti mladých stejně jako nesoulad mezi poptávkou a nabídkou.

http://cupesse.eu/

http://cupesse.eu/film/

Koordinátor projektu: Universität Heidelberg
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Další zapojení členové KPO: Ing. Ondřej Dvouletý

Start-up Promotion for Entrepreneurial Resilience (ERASMUS+)

Doba realizace: 2015 – 2018
Financováno z: Erasmus + (2015-1-SK01-KA203-008915)
Obsah projektu: SUPER si klade za cíl vytvořit systémy pro podporu podnikatelských inkubátorů a podnikání na vysokých školách, a podpořit tak studenty těchto institucí při přeměně myšlenek do praxe a při reálném zakládání firem. Projekt je inovativním způsobem zaměřen na rozvoj základních a průřezových dovedností ve smyslu iniciativy a podnikatelského ducha: inovace je obsažena v přístupu “vybavit” a “umožnit”.

Aktivity zahrnují:

  1. Vývoj a údržbu vícejazyčné platformy SUPER OER
  2. Identifikaci kritických faktorů úspěchu a neúspěchu při podnikatelské inkubaci a podpoře na vysokoškolských institucích
  3. Vývoj SUPER inkubační soupravy nástrojů, nejlepší praxe, kontrolních seznamů, apod.
  4. Vývoj výukových materiálů a kurzů o zahájení a rozvoji podnikání pro vysokoškolské studenty v online i prezenční verzi,
  5. Pilotní nasazení SUPER soupravy nástrojů na vysokoškolských institucích v ostrých kurzech se studenty a ověření jejich relevance a správnosti
  6. Vývoj pokynů pro implementaci SUPER modelu, soupravy nástrojů a kurzů

http://super-project.eu/

Koordinátor projektu: Komenského univerzita v Bratislavě
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Další zapojení členové Katedry podnikání: Ing. Michal Andera,

Ing. Jan Mareš

Sustainaible Corporate Responsibility (SCR)

Doba realizace: 2016 – 2017
Financováno z: IGA FPH VŠE
Obsah projektu: Projekt vychází z výzkumů zaměřených na koncept Corporate Social Responsilibity (CSR) a svým zaměřením na Sustainable Corporate Responsibility (SCR) přináší posun v rozsahu a časové dimenzi zodpovědnosti organizací. Koncept CSR se zaměřuje na tzv. 3P – ekonomickou zodpovědnost, sociální zodpovědnost a environmentální zodpovědnost. Koncept SCR se navíc zaměřuje i na dlouhodobou udržitelnost tzn. 3P a časovou dimenzi zodpovědnosti. Vědecký přínos předkládaného výzkumného projektu spočívá v rozšíření známého konceptu CSR o časovou dimenzi, návrhu modelů SCR pro MSP a pro velké organizace.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Další zapojení členové Katedry podnikání:  Ing. Blanka Habrmanová, Ph.D., Ing. Jan Mísař, Mgr. Štěpánka Hronová, Ing. Jana Müllerová

Inovace a jejich dopad na udržitelný růst organizace

Doba realizace: 2016-2017
Financováno z: IGA FPH VŠE
Obsah projektu: Vliv inovací na udržitelný rozvoj je mnohdy vnímán intuitivně a závěry, učiněné v tomto ohledu, nejsou mnohdy podloženy kvalitním výzkumem. Inovace jsou vesměs vnímány jako klíčová hnací síla udržitelného rozvoje podniku, nicméně kvalitativní, popř. kvantitativní podchycení tohoto vlivu je stále předmětem zkoumání. Tento výzkumný projekt si klade za cíl zmapovat a popsat vliv jednotlivých typů inovací (produktové, procesní, organizační) na udržitelný rozvoj organizace. Tento vliv bude demonstrován pomocí zvolených manažerských nástrojů, jako je řízení investičního portfolia, využívání znalostních pracovníků a intelektuálního kapitálu, specifické organizační uspořádání (outsourcing vybraných činností), aplikace Balanced Scorecard, uplatnění firemního leadershipu a další. Typickou výzkumnou otázkou je: ,,Pomocí jakých nástrojů lze posuzovat, případně i měřit vliv inovací na udržitelný rozvoj?“. Řada výstupů bude prakticky využitelná nejen jako akademický výstup (začlenění závěrů do výuky inovací), ale rovněž poskytne strukturovaný návod na začlenění norných manažerských přístupů do principů firemního managementu.
Koordinátor projektu na VŠE:  doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
Další zapojení členové Katedry podnikání:  Doc. lng. Jitka Srpová, CSc., Ing. Jan Mareš