Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Sustainable Corporate Responsibility

Část A

  Provádí Vaše firma dobrovolně dané činnosti nad rámec zákonných povinností? Jak dlouho?
(zaokrouhlete na celé roky nahoru)
Do jaké míry provádíte dané činnosti v porovnání s ostatními firmami ve Vašem odvětví?
(1 = výrazně méně než ostatní firmy až 4 =máme vedoucí postavení)
Provádíme periodické environmentální audity. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Při nákupu zvažujeme také environmentální kritéria. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Školíme zaměstnance v oblasti ochrany životního prostředí. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Používáme filtry, snižujeme emise a znečištění odpadních vod. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Máme program pro recyklaci vody. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Máme program pro recyklaci odpadu. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Zvyšujeme energetickou účinnost. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Snižujeme množství používaných nebezpečných chemických látek nebo je nahrazujeme jinými, méně nebezpečnými. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Systematicky třídíme nebezpečný odpad (týká se i tonerů, baterií, zářivek, lepidel…). NeAno
1 -2 -3 -4 -
Máme zavedenou certifikaci zaměřenou na ochranu životního prostředí, např. ISO 14000. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Navrhujeme nové produkty či výrobní procesy tak, aby minimalizovaly dopad na životní prostředí po celý jejich životní cyklus. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Zapojujeme zaměstnance do rozhodovacích procesů ve firmě. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Vytváříme dobré podmínky pro vyvážení pracovního a osobního života. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Investujeme do profesního a osobního rozvoje zaměstnanců, např. formou školení. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Vytváříme rovné příležitosti na pracovišti, např. zaměstnáváním postižených lidí, a/nebo povyšováním žen do vyšších manažerských pozic NeAno
1 -2 -3 -4 -
Zvyšujeme bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Zapojujeme se do filantropických aktivit, např. příspěvky na charitu. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Sponzorujeme aktivity místních komunit. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Při investičním rozhodování vedeme dialog se stakeholdery a zohledňujeme jejich zájmy.
Stakeholdery se rozumí všechny osoby a instituce, které mají s firmou cokoli do činění - odběratelé, dodavatelé, zaměstnanci, obyvatelé v regionu,…
NeAno
1 -2 -3 -4 -
Spolupracujeme s veřejnou správou za účelem dlouhodobě udržitelného podnikání naší firmy. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Dlouhodobě se zaměřujeme na vytváření dostatečného cashflow a nadprůměrné návratnosti vložených prostředků majitelům/akcionářům. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Cíleně snižujeme množství potřebných vstupů při zachování stejné úrovně výstupů. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Propagujeme pozitivní vliv našich produktů/služeb na společnost a životní prostředí. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Prodáváme odpady ze své výroby. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Aplikujeme principy certifikace kvality, např. ISO 9000. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Odpovědně řídíme náš dodavatelský řetězec, od získávání zdrojů až po včasnou úhradu faktur. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Vytváříme spin-off technologie, které se dají se ziskem využít v dalších oblastech podnikání. NeAno
1 -2 -3 -4 -
Komentář k otázce:
  Jakou měrou se následující tvrzení vztahují na Vaši firmu?
(1= "silně nesouhlasím" až 6= "silně souhlasím")
Cíle firmy jsou dobře známy všem zaměstnancům. 1 -2 -3 -4 -5 -6-
Základní hodnoty firmy jsou dobře známy všem zaměstnancům. 1 -2 -3 -4 -5 -6-
Zaměstnanci mají možnost ovlivnit pracovní podmínky a cíle firmy. 1 -2 -3 -4 -5 -6-
Zaměstnanci přispívají svými návrhy k lepšímu fungování firmy. 1 -2 -3 -4 -5 -6-
Máme mnoho zcela rozdílných produktů. Vždy hledáme nové příležitosti, např. v odlišných oborech. 1 -2 -3 -4 -5 -6-
Zaměřujeme se na využívání flexibilních a inovativních technologií. 1 -2 -3 -4 -5 -6-
Naše plánovací systémy jsou velmi otevřené a flexibilní, takže umožňují identifikovat nové příležitosti. 1 -2 -3 -4 -5 -6-
Komentář k otázce:
  Jakou úroveň pozornosti Vaše firma věnuje příslušné zainteresované straně při rozhodování?
(1= velmi málo, 5= velmi mnoho)
Jak důležitá je pro Vás příslušná zainteresovaná strana pro pochopení firemních problémů?
(1= velmi málo, 5= velmi mnoho)
Konkurence 1 -2 -3 -4 -5 - 1 -2 -3 -4 -5 -
Zákazníci 1 -2 -3 -4 -5 - 1 -2 -3 -4 -5 -
Dodavatelé 1 -2 -3 -4 -5 - 1 -2 -3 -4 -5 -
Vlastníci / akcionáři 1 -2 -3 -4 -5 - 1 -2 -3 -4 -5 -
Zaměstnanci 1 -2 -3 -4 -5 - 1 -2 -3 -4 -5 -
Komunity 1 -2 -3 -4 -5 - 1 -2 -3 -4 -5 -
Vláda a orgány státní moci 1 -2 -3 -4 -5 - 1 -2 -3 -4 -5 -
Účetní / finanční poradci 1 -2 -3 -4 -5 - 1 -2 -3 -4 -5 -
Výzkumné a vývojové organizace 1 -2 -3 -4 -5 - 1 -2 -3 -4 -5 -
Komentář k otázce:
  Prosím, zaškrtněte vhodné tvrzení vztahující se k finančním výsledkům Vaší firmy v porovnání s podobnými firmami ve vašem oboru podnikání.
(1=mnohem horší až 5=mnohem lepší)
Rentabilita aktiv (zisk před zdaněním/aktiva) 1 -2 -3 -4 -5 -
Rentabilita tržeb (zisk po zdanění/tržby) 1 -2 -3 -4 -5 -
Komentář k otázce:

Část B

  Jakou prioritu mají pro Vaši firmu následující oblasti v rámci rozvoje a vzdělávání?
(1 – nejnižší priorita, 6 - priorita nejvyšší)
Osobnostní rozvoj (komunikace, řešení problémů, vedení týmu) 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Profesní rozvoj (podle profesí) 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Rozvoj etické zodpovědnosti (etický kodex, transparentní podnikání, sociální vztahy, ekologie, udržitelnost do budoucna) 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Komentář k otázce:
  Jakou měrou se věnujete následujícím aktivitám v rámci rozvoje a vzdělávání zaměstnanců?
(1 – tyto aktivity neděláme, 6 – na tyto aktivity se zaměřujeme nejvíce)
Odborná školení 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Osobní koučink nebo mentoring 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
E-learningové kurzy 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Komentář k otázce:
  Jak jsou dále uvedené cíle důležité pro Vaši firmu?
(1 – zatím není mezi našimi cíli, 6 - priorita nejvyšší)
  Krátkodobé cíle (1 rok) Dlouhodobé (více než 3 roky)
Dosahování finančního zisku 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Zvyšování hodnoty firmy 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Řešení potřeb zákazníka 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Naplnění zájmů vlastníků či zakladatele 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Zvyšování podílu na trhu 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Snaha přispět k řešení sociálních, environmentálních problémů ve společnosti na místní úrovni 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Snaha přispět k řešení sociálních, environmentálních problémů ve společnosti na globální úrovni 1 -2 -3 -4 -5 -6 - 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Komentář k otázce:
  Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními?
(1 = "vůbec se této oblasti nevěnujeme" až 6 ="v této oblasti máme vedoucí postavení")
Zahrnujeme analýzu environmentálních rizik do procesu formulování podnikové strategie. 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Pro snižování environmentálních rizik využíváme komerční pojištění. 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Environmentální rizika jsou zohledněna v pracovních postupech řadových zaměstnanců. 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Environmentální rizika ovlivňují činnost naší firmy. 1 -2 -3 -4 -5 -6 -
Komentář k otázce:
  Jaký význam má pro Vaši firmu následující oblast?
(1 = "vůbec žádný" až 5 ="zásadní")
Problematika stárnoucí pracovní síly. 1 -2 -3 -4 -5 -
Skupina zaměstnanců ve věku 55+. 1 -2 -3 -4 -5 -
Kolektivní smlouvy/ vyjednávání. 1 -2 -3 -4 -5 -
Komentář k otázce:
  Do jaké míry se Vaše firma zabývá danou problematikou?
(1 = "vůbec se této oblasti nevěnujeme" až 5 ="priorita nejvyšší")
Ve strategii na další období zohledňujeme trend stárnutí populace. 1 -2 -3 -4 -5 -
Máme vlastní sociální a motivační programy zaměřené na starší zaměstnance. 1 -2 -3 -4 -5 -
Zveřejňování informací/ reporting o poměru platů mužů a žen dle kategorií. 1 -2 -3 -4 -5 -
Komentář k otázce:
Nabízíte některé z uvedených možností starším zaměstnancům (v předdůchodovém nebo důchodovém věku)?
Komentář k otázce:
  Informuje Vaše firma o svých CSR aktivitách?
(1 = "vůbec se této oblasti nevěnujeme" až 5 ="v této oblasti máme vedoucí postavení")
Vnější veřejnost (externí stakeholdery) 1 -2 -3 -4 -5 -
Vnitřní veřejnost (interní stakeholdery) 1 -2 -3 -4 -5 -
Komentář k otázce:
  Do jaké míry se Vaše firma zabývá problematikou CSR reportování?
(1 = "vůbec se této oblasti nevěnujeme" až 5 ="v této oblasti máme vedoucí postavení")
Informace o CSR aktivitách jsou uváděny ve výročních zprávách 1 -2 -3 -4 -5 -
Informace o CSR aktivitách jsou uváděny na našich webových stránkách. 1 -2 -3 -4 -5 -
Informace o CSR aktivitách jsou uváděny v samostatných Zprávách o udržitelnosti 1 -2 -3 -4 -5 -
Komentář k otázce:
Je Vaše firma členem některé nevládní neziskové organizace zabývající se otázkami CSR? Jak dlouho?
(zaokrouhlete na celé roky nahoru)
Jaký význam má členství v dané organizaci pro Vaši firmu?
(1= " vůbec žádný význam" až 5= "zásadní význam")
NeAno
1 -2 -3 -4 -5 -
Komentář k otázce:

Část C

Právní forma podnikání Majoritní vlastník počet zaměstnanců
OSVČSpolečnost s ručením omezenýmAkciová společnostVeřejná obchodní společnostKomanditní společnostEvropská společnostStátní podnikjiná ZahraničníČeský soukromýČeský státní 0-910-4950-249250 a 499500 a více
Komentář k otázce:
Hlavní činnost – kód CZ-NACE
Komentář k otázce:
Napište IČ firmy, nebo "ANONYM"
Dotazovaná osoba Napište jméno, nebo pozici pracovníka z dotazované firmy
Firmu oslovil Napište zkratku člena týmu, který respondenta oslovil
Do databáze vložil: Napište zkratku člena týmu, který dotazník naeditoval elektronicky
Komentář k otázce: