Ukončené projekty

European Academic Network for Open Innovation (EU COST)

Doba realizace: 2013-2016
Financováno z: EU COST (542203-LLP-1-2013-1-FI-ERASMUS-ENW, 3200_ÚP320024)
Obsah projektu: The European Academic Network for Open Innovation (OI-Net) je společný projekt 52 partnerů z 35 zemí, financovaný z EU, a jeho cílem je podpořit kooperaci při vytváření vysokoškolských curricula zaměřených na otevřené inovace a podpořit tak konkurenceschopnost EU. Zapojené organizace spolupracují na popisu a sdílení aktuálních konceptů a nejlepších praktik v otevřených inovacích a jejich výuce. Výstupem projektu budou také definované potřeby, výzvy a překážky veřejného i soukromého sektoru při využívání otevřených inovací.

http://oi-net.eu/

Koordinátor projektu:  Lappeenranta University of Technology, Finsko
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Další zapojení členové Katedry podnikání: doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D.

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky (MK – NAKI).

Doba realizace: 2011 – 2015
Financováno z: Ministerstvo kultury ČR (DF11P01OVV024)
Obsah projektu: Cílem projektu je vyvinout certifikovanou metodiku pro posuzování efektivnosti vynaložení veřejných prostředků na zajištění kvality a dostupnosti veřejných služeb kultury.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Další zapojení členové Katedry podnikání: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D., Ing. Jana Müllerová, Ing. Jan Mísař
Výstupy z projektu: http://naki-vse.cz/vystupy.php

Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM

Doba realizace: 2013 – 2015
Financováno z: TAČR (TB930MPO001)
Obsah projektu: Mezinárodní výzkum Global Entrepreneurship Monitor (dále GEM) byl poprvé realizován v roce 1999 za účasti deseti zemí. V roce 2013 se na něm podílelo již 69 zemí. Česká republika se poprvé výzkumu zúčastnila v roce 2006. Projekt navazuje na výzkum v předchozích letech postavený na analýze GEM, která byla v ČR zpracována v roce 2006 a 2011, a analyzuje podnikatelskou aktivitu obyvatel, jejich postoje a aspirace s podnikáním spojené a také faktory, které podnikatelskou aktivitu ovlivňují. Díky zapojení do největšího světového projektu je také možné aktuální mezinárodní srovnání. V rámci projektu byl rozšířen počet respondentů umožňující výrazně přesnější analýzy a současně byla zahrnuta specifická témata jako např. sociální podnikání, předávání firem, zdroje inovací, ochota ke spolupráci s výzkumnou sférou, podpora designu, exportu či snižování energetické náročnosti. Samostatná část dotazování je věnována vnímání, postojům a zkušenostem podnikatelů ve vztahu k různým formám podpory podnikání, bariérám podnikání a doporučením pro příští programové období. Výsledky projektu jsou tak využity při přípravě podpůrných nástrojů v programovém období 2014–2020 v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a dále v rámci jeho realizace.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Další zapojení členové Katedry podnikání: Ing. Ondřej Dvouletý
Výzkumná zpráva:

Hodnocení inovací

Doba realizace: 2014 – 2015
Financováno z: TAČR (TD020325)
Obsah projektu: Cílem projektu bylo vyvinout metodiku pro hodnocení efektivnosti inovací pro podnikatelskou i neziskovou sféru, a to v návaznosti na monitoring odborné literatury a vlastní výzkum. Výstupem projektu bude metodika v textové podobě a v podobě online rozhraní. Zájem o aplikaci výsledků do praxe potvrdilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a sdružení Czech Top 100.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Miroslav Špaček, CSc.
Další zapojení členové Katedry podnikání:  doc. Ing. Jitka Srpová, CSc.
Výstupy z projektu: Metodika hodnocení inovací pro ziskový i neziskový sektor

Inovace a jejich dopad na udržitelný růst organizace

Doba realizace: 2015 – 2016
Financováno z: IGA FPH VŠE
Obsah projektu: Projekt byl zaměřen na analýzu a kvalitativní hodnocení dopadů inovací na udržitelný růst podniků. Byly analyzovány inovativní manažerské přístupy k řízení výkonnosti a hodnoty firem s akcentem na jejich validaci v sektoru chemického průmyslu. Podkladem pro efektivní hodnotové řízení podniků je schopnost měřit přínosy inovací. V návaznosti na tuto potřebu byla formulovány přístupy k řešení této problematiky. Důležitým hlediskem bylo využití inovativních přístupů při strategickém řízení podniků. V této souvislosti byl analyzována problematika scénářových přístupů ke strategickému řízení investičních projektů, přičemž byly vymezeny klíčové postupové kroky pro uplatnění těchto přístupů v manažerské praxi. Tato problematika byla organicky propojena s modelováním efektivního projektového portfolia s využitím jak deterministických tak stochastických přístupů. Tématem byly i další nástroje strategického managementu, jmenovitě Balanced Scorecard, jehož tvůrčí využití bylo formulováno a publikováno. Vedle toho se stala předmětem vědeckého zkoumání i problematika společenské odpovědnosti firem (CSR), knowledge managementu a inovativních organizačních struktur.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Miroslav Špaček, CSc.
Další zapojení členové Katedry podnikání: doc. Ing. Jitka Srpová, CSc, Ing. Jan Mareš
Výstupy z projektu: FOTR, J., ŠPAČEK, M., SOUČEK, I., VACÍK, E. Scenarios, Their Concept, Elaboration And Application. Baltic Journal of Management. Vol. 10, Issue 1, pp. 73-97, 2015. ISSN 1746-5265.

Explaining the causes of success and failure in the process of start-up and early growth of new firms in the Czech Republic

Doba realizace: 2012 – 2014
Financováno z: IGA FPH VŠE Praha
Obsah projektu: Dlouhodobé studie podnikatelských aktivit v počátečních stádiích nám pomáhají pochopit vliv řady faktorů na budoucí výstupy těchto aktivit. Cílem projektu bylo analyzovat řadu faktorů ovlivňujících zrození a zánik vznikajících a velmi mladých podnikatelských aktivit. Byla sesbírána data  od 371 podnikatelů v počátečním stádiu, kteří byli poprvé zachyceni v rámci projektu Global Entrepreneurship Monitor v letech 2011 a 2013. S podnikateli byly provedeny rozhovory ve třech a čtyřech vlnách v letech 2012 až 2015 a byli dotazováni na jejich podnikatelské aktivity a jejich výsledky. Za použití regresní analýzy byl zkoumán dopad řady faktorů na výsledky podnikatelských aktivit v počátečních stádiích.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Další zapojení členové Katedry podnikání: Ing. Jan Mareš, Ing. Ondřej Dvouletý
Výstupy z projektu: Řada akademických článků v časopisech s impakt faktorem (Politická ekonomie, Ekonomický časopis, Prague Economic Papers) a prezentace na několika významných zahraničních konferencích jako např. IECER 2014, ICAP 2014, MSED 2015, ICP 2016 a dalších.

Analýza vlivu osoby podnikatele na řízení růstu firmy

Doba realizace: 2014
Financováno z: IGA FPH VŠE (IG303013)
Obsah projektu:
Koordinátor projektu na VŠE: Ing. Michal Andera
Další zapojení členové Katedry podnikání:
Výstupy z projektu:

Regionální kultura v kontextu malého a středního podnikání

Doba realizace: 2014
Financováno z: IGA FPH VŠE (IG310034)
Obsah projektu:  Cílem řešeného projektu bylo analyzovat vzájemné vazby mezi podnikatelským sektorem a místní kulturou na základě identifikace a popisu specifik regionální a místní kultury a také analýza podnikatelského prostředí a jeho funkce v rámci regionu; dále identifikovat a popsat nástroje místní samosprávy klíčové pro formování regionální kultury a podnikatelského prostředí a na základě zobecnění hlavních zjištění vytvořit doporučení pro další regiony obdobného typu.
Výzkumné cíle projektu byly naplněny, publikační cíle projektu byly k 31.1. 2015 naplněny částečně. V rámci projektu bylo plánována realizace výzkumných terénních šetření v rámci ČR – Broumovska. Terénní šetření byla realizována také v zahraničí, byly vybrány relativně obdobné lokality v příhraniční oblasti v zemích s podobným historickým vývojem v komunistickém a postkomunistickém období, s obdobným kulturně-historickým potenciálem a relativně podobnou velikostí. Navštívili jsme tedy Broumov, Zittau v bývalé NDR a Klodzsko v Polsku. Byly zde navázány kontakty s osobami odpovědnými za kulturu v městě a regionu na úrovni města.
V Broumově bylo cílem podniknout srovnávací šetření stavu před komunálními volbami a po komunálních volbách se zaměřením na možné změny v koncepci kulturní politiky nového vedení města.
Výstupy z terénního šetření budou využity jako podklad pro zpracování publikačních výstupů hodnocených RIV a pro disertační práci řešitelky. Byla zpracována případová studie. Byl zpracován interní seznam nových témat seminárních, bakalářských a diplomových prací.
Koordinátor projektu na VŠE: Ing. Jana Müllerová
Další zapojení členové Katedry podnikání: Ing. Jan Mísař
Výstupy z projektu: SVOBODOVÁ, Ivana. Comparison of creative management techniques used in the innovation process, small and medium companies. In: Innovation Management and Company Sustainability [CD]. Praha, 26.05.2014 – 27.05.2014. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 414–421. ISBN 978-80-245-2050-6.

MÜLLEROVÁ, Jana, SVOBODOVÁ, Ivana. The cultural policy of the local government and the problems of the small and medium sized subjects from the cultural sector – evidence from the Czech republic. In: SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Albena, 01.09.2014 – 10.09.2014. Sofia : STEF92 Technology, 2014, s. 389–398. ISBN 978-619-7105-25-4. ISSN 2367-5659.

SRPOVÁ Jitka, MÍSAŘ Jan. Společenská odpovědnost firem v kulturním a kreativním průmyslu ve vybraných lokalitách. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014 [CD]. Brno, 23.10.2014. Brno: Mendelova univerzita, 2014, s.818-826. ISBN 978-80-7509-139-0.

Výstupy z projektu (výsledky výzkumu, odborná literatura) jsou zahrnuty do výuky předmětu 3MA291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu a částečně také v předmětu 3MA113 Podnikání v malé a střední firmě.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague