Important dates

-

-

-

More... »

Search
Advanced search
Publications

Related pages

Books and book chapters

SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8.

DOSTÁL, Petr a Jitka ČERNÁ. Marketingové řízení památkových objektů. Praha: Ekopress, 2014. ISBN 978-80-87865-14-9.

ŠPAČEK, Miroslav. Pravděpodobnostní přístupy k analýze rizik investičních projektů a jejich využití v praxi. Plzeň: Nava, 2014. ISBN 978-80-7211-472-6.

DOSTÁL, Petr a Markéta DIANOVÁ. Applied cultural economics: surveys across Europe and in Czech municipalities. Prague: Melandrium, 2014. ISBN 978-80-86175-98-0.

BEDRNOVÁ, Eva, Ivan NOVÝ a Eva JAROŠOVÁ. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0.

DOSTÁL, Petr, Markéta DIANOVÁ a Jan HANZLÍK (eds.). The European context of Czech cultural sector. Prague [i.e. Slaný]: Melandrium, 2012. ISBN 978-80-86175-83-6.

FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3985-4.

LUKEŠ, Martin a Martina JAKL. Podnikání v České republice. V Praze: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1884-8.

VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6.

KISLINGEROVÁ, Eva. Nová ekonomika: nové příležitosti?. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-403-2.

SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4103-1.

Papers

LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan. The Causes of Early-Stage Entrepreneurial Discontinuance. Prague Economic Papers [online]. 2016, 25(1), 19–36. DOI: 10.18267/j.pep.534. ISSN 1210-0455. ISSN 2336-730X (online). [Impact factor 2015: 0.825] [SJR 2015: 0.270]

FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan and VACÍK, Emil. Scenarios, Their Concept, Elaboration And Application. Baltic Journal of Management [online]. 2015, 10(1), 73–97. DOI: 10.1108/BJM-01-2014-0004. ISSN 1746-5265. [Impact factor 2015: 0.457] [SJR 2015: 0.354]

KUNZ, Vilém, FERENCOVÁ, Martina, HRONOVÁ, Štěpánka, SINGER, Martin. Researching of socially responsible behaviour in selected companies and organizations through their corporate websites. Polish Journal of Management Studies [online]. 2015, 12(2), 91–102. ISSN 2081-7452. Available from: http://pjms.zim.pcz.pl/…Websites.pdf. [SJR 2015: 0.204]

VACÍK, Emil, FOTR, Jiří, ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan. Scenarios and their Application in Strategic Planning. E+M. Ekonomie a Management. 2014, 17(3), 118–135. ISSN 1212-3609. [Impact factor 2014: 1.021] [SJR 2014: 0.631]

LUKEŠ, Martin. Entrepreneurs as Innovators: A Multi-Country Study on EntrepreneursInnovative Behaviour. Prague Economic Papers [online]. 2013, 22(1), 72–84. ISSN 1210-0455. Available: http://www.vse.cz/pep/abstrakt.php3?IDcl=441. [Impact factor 2013: 0.208] [SJR 2013: 0.311]

LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan. No experience? No problem – it’s all about yourself: Factors influencing nascent entrepreneurship outcomes. Ekonomický časopis. 2013, 61(9), 934–950. ISSN 0013-3035. [Impact factor 2013: 0.343] [SJR 2013: 0.256]

LUKEŠ, Martin, ZOUHAR, Jan, JAKL, Martina, OČKO, Petr. Faktory ovlivňující vstup do podnikání: začínající podnikatelé v České republice. Politická ekonomie. 2013, 61(2), 229–247. ISSN 0032-3233. [Impact factor 2013: 0.645] [SJR 2013: 0.269]

LUKEŠ, Martin, STEPHAN, Ute. Nonprofit leaders and for-profit entrepreneurs: similar people with different motivation. Československá psychologie. 2012, 56(1), 41–55. ISSN 0009-062X. [Impact factor 2012: 0.128] [SJR 2012: 0.197]