Knihy a kapitoly

2020

 • DVOULETÝ, Ondřej. Exploring the Income of the Czech Entrepreneurs. In: ŠEBESTOVÁ, Jarmila. Developing Entrepreneurial Competencies for Start-Ups and Small Business. Hershey PA : IGI Global, 2020, s. 86–96. 316 s. Advances in Business Strategy and Competitive Advantage (ABSCA) Book Series. eISBN 9781799827146. eISSN 2327-3437. ISSN 2327-3429. DOI: 4018/978-1-7998-2714-6.ch006.
 • OREL, Marko. The potentials of virtual reality in entrepreneurship education. In: DANIELA, Linda. New Perspectives on Virtual and Augmented Reality: Finding New Ways to Teach in a Transformed Learning Environment. Abingdon : Routledge, 2020, s. 45–65. 296 s. eISBN 978-1-003-00187-4.
 • OREL, Marko, DVOULETÝ, Ondřej. Transformative Changes and Developments of the Coworking Model: A Narrative Review. In: RATTEN, Vanessa. Technological Progress, Inequality and Entrepreneurship: From Consumer Division to Human Centricity. Cham : Springer International Publishing, 2020, s. 9–27. 138 s. ISBN 978-3-030-26244-0. DOI: 1007/978-3-030-26245-7_2.
 • SECUNDO, G., GARAVELLI, C., PAOLUCCI, E., SCHIUMA, G., MELE, G., & SANSONE, G. (2020). Encouraging Entrepreneurial Competence Development in Italian University Students: Insights from the “Contamination Lab” Cases. In Innovative Entrepreneurship in Action (pp. 145-167). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-42538-8_10
 • SRPOVÁ, Jitka a kolektiv. Začínáme podnikat: s případovými studiemi začínajících podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2020. Expert (Grada). ISBN 978-80-271-2253-0.
 • ŠPAČEK, M., ČERVENÝ, K. (2020). Kreativní metody v inovacích, Oeconomica, ISBN 978-80-245-2322-4.

2019

 • DVOULETÝ, Ondřej. More Trade, More Wealth? Impact of Trade on the Economic Development of African Developing Countries. In: FAGHIH, Nezameddin. Globalization in Developing Economies: Economic and Socio-Cultural Perspectives from Emerging Markets [online]. Cham : Springer International Publishing, 2019, s. 241–255. 438 s. Contributions to Economics. ISBN 978-3-030-14369-5. eISBN 978-3-030-14370-1. eISSN 2197-7178. ISSN 1431-1933. DOI: 10.1007/978-3-030-14370-1_10.
 • DVOULETÝ, Ondřej, OREL, Marko. Entrepreneurial Activity and Its Determinants: Findings from African Developing Countries. In: RATTEN, Vanessa, JONES, Paul, BRAGA, Vitor, MARQUES, Carla Susana. Sustainable Entrepreneurship: The Role of Collaboration in the Global Economy [online]. Cham : Springer International Publishing, 2019, s. 9–24. 165 s. Contributions to Management Science. ISBN 978-3-030-12341-3. ISSN 1431-1941. DOI: 10.1007/978-3-030-12342-0_2.
 • MAYERHOFFER, Manuel. Post-Hofstedean Approaches to Culture. In: BRUNET-THORNTON, Richard. Examining Cultural Perspectives in a Globalized World [online]. Hershey PA : IGI Global, 2019, s. 1–22. 350 s. ISBN 9781799802143. Dostupné z: https://www.igi-global.com/book/examining-cultural-perspectives-globalized-world/226988.

2017

 • FOTR, Jiří, VACÍK, Emil, ŠPAČEK, Miroslav. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s, 2017. 318 s. ISBN 978-80-271-0434-5. (Další autoři: SOUČEK, Ivan).
 • LUKEŠ, Martin. Entrepreneurship Development in the Czech Republic. In: SAUKA, Arnis, CHEPURENKO, Alexander. Entrepreneurship in Transition Economies: Diversity, Trends, and Perspectives [online]. Cham : Springer, 2017, s. 209–224. 444 s. ISBN 978-3-319-57341-0. Dostupné z: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-57342-7_12.
 • SVOBODOVÁ, Ivana, ANDERA, Michal. Od nápadu k podnikatelskému plánu. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s, 2017. 232 s. ISBN 978-80-271-0407-9.
 • ZADRAŽILOVÁ, Dana. Mezinárodní management. 3. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2017. 160 s. ISBN 978-80-245-2219-7. (Další autoři: JINDRA, Jiří, SRPOVÁ, Jitka, KRÁTKÝ, Ivor).

2016

 • ŠPAČEK, Miroslav, SOUČEK, Ivan, HYRŠLOVÁ, Jaroslava. Strategické přístupy v managementu podniků chemického průmyslu. 1. vyd. Plzeň : Nakladatelství NAVA, 2016. 308 s. ISBN 978-80-7211-519-8.
 • VÍTKOVÁ, Kamila, DĚDINA, Jiří. Vývoj migrace ve vybraných státech EU. In: PÁNA, Lubomír, RATAJ, Jan. Migrační krize a vztahy většinového obyvatelstva a menšin v současné Evropě. České Budějovice, 31.03.2016 – 01.04.2016. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú, 2016, s. 12–17. 168 s. ISBN 978-80-7556-000-1.
 • Innovation Education Reloaded: Nurturing Skills for the Future. The Open Innovation Teaching Handbook [online]. 1. vyd. Lappeenranta : LUT Scientific and Expertise Publications, 2016. 555 s. ISBN 978-952-335-033-5. Dostupné z: http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:1082650/FULLTEXT01.pdf.
 • VEBER, Jaromír, SCHOLLEOVÁ, Hana, ŠPAČEK, Miroslav, ŠVECOVÁ, Lenka, OSTAPENKO, Galina. Management inovací. 1. vyd. Praha : Management Press, 2016. 288 s. ISBN 978-80-7261-423-3.

2015

 • SYNEK, Miloslav a Eva KISLINGEROVÁ. Podniková ekonomika. 6., přeprac. a dopl. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 978-80-7400-274-8.

2014

 • DOSTÁL, Petr a Jitka ČERNÁ. Marketingové řízení památkových objektů. Praha: Ekopress, 2014. ISBN 978-80-87865-14-9.
 • ŠPAČEK, Miroslav. Pravděpodobnostní přístupy k analýze rizik investičních projektů a jejich využití v praxi. Plzeň: Nava, 2014. ISBN 978-80-7211-472-6.
 • DOSTÁL, Petr a Markéta DIANOVÁ. Applied cultural economics: surveys across Europe and in Czech municipalities. Prague: Melandrium, 2014. ISBN 978-80-86175-98-0.

2012

 • BEDRNOVÁ, Eva, Ivan NOVÝ a Eva JAROŠOVÁ. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. ISBN 978-80-7261-239-0.
 • DOSTÁL, Petr, Markéta DIANOVÁ a Jan HANZLÍK (eds.). The European context of Czech cultural sector. Prague [i.e. Slaný]: Melandrium, 2012. ISBN 978-80-86175-83-6.
 • FOTR, Jiří. Tvorba strategie a strategické plánování: teorie a praxe. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3985-4.
 • LUKEŠ, Martin a Martina JAKL. Podnikání v České republice. V Praze: Oeconomica, 2012. ISBN 978-80-245-1884-8.
 • VEBER, Jaromír a Jitka SRPOVÁ. Podnikání malé a střední firmy. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4520-6.

2011

 • KISLINGEROVÁ, Eva. Nová ekonomika: nové příležitosti?. V Praze: C.H. Beck, 2011. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-403-2.
 • SRPOVÁ, Jitka. Podnikatelský plán a strategie. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4103-1.