Obhajoby DP a státní závěrečné zkoušky

 Postup zadání a odevzdání diplomové práce

 • Téma diplomové práce si volí student po dohodě s vedoucím diplomové práce.
 • Vedoucí diplomové práce v součinnosti se studentem zadává do ISIS nejpozději 6 měsíců před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
 • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře diplomové práce, kritéria hodnocení a další náležitosti jsou uvedeny na stránkách fakulty.
 • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta diplomové práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
 • Student, který plánuje obhajovat diplomovou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v semestru, kdy student plánuje obhajobu.
 • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
 • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
 • Po vložení kvalifikační práce student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. 
 • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Formulář pro návrh externího oponenta

Témata diplomových prací

 • Crowdfunding – Ing. Nina Bočková, Ph.D., Marko Orel, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Podnikatelské financování – doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Návrh marketingové/komunikační strategie pro startupy – Ing. Jan Mareš, Ph.D.
 • Psychologie podnikání – prevence negativních vlivů podnikání na osobní pohodu podnikatele -Ing. Michal Andera, Ph.D.
 • Trvale udržitelné podnikání – Ing. Nina Bočková, Ph.D.
 • Podnikatelské rozhodování (Entrepreneurial Decision Making) – Ing. Michal Andera, Ph.D.
 • Fungování podnikatelských (zakladatelských) týmů (Interní komunikace, vizuální komunikace) – Ing. Michal Andera, Ph.D.
 • Design Thinking a Lean Startup – Ing. Michal Andera, Ph.D.
 • Uživatelské testování a prototyping – Ing. Michal Andera, Ph.D.
 • Nastavení procesů (obchodní strategie, automatizace) – Ing. Michal Andera, Ph.D.
 • Business inkubátory a akcelerátory (coworking a sdílené kanceláře) – Ing. Michal Andera, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Marko Orel, Ph.D.
 • Podnikání z nezaměstnanosti: Analýza dopadů programu podpory samostatně výdělečné činnosti v ČR – doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D.
 • Podpora podnikání a samostatně výdělečně činné činnosti – doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Marko Orel, Ph. D.
 • Analýza podnikatelského prostředí v regionu střední a východní Evropy – Ing. Nina Bočková, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D.
 • Analýza rychle rostoucích firem v regionu střední a východní Evropy –  Ing. Michal Andera, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Podnikatelské a startupové soutěže: jaký je jejich přínos a role v podnikatelském ekosystému? – doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Marko Orel, Ph.D.
 • Rostoucí startupy: Bankroty a pády – Ing. Nina Bočková, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D.
 • Úspěšní podnikatelé jako zdroj inspirace: případová studie –  Ing. Nina Bočková, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Disruptivní inovace jako nástroj tvorby konkurenční výhody firmy – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Otevřené inovace a jejich využití při strategickém řízení firmy – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Produktové, procesní, organizační a produktové inovace a jejich role v udržitelném podnikání – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Řízení inovačního procesu s využitím metody – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Inovace podnikatelských modelů v podnikatelské sféře – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Stage Gate Control Process – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Šíření a adopce inovací v podnikatelské praxi – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Kreativní metody a jejich využití v inovacích – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Inovační strategie v podnikání – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Financování inovací v podnikatelské sféře – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Bariéry inovací v podnikání, identifikace, analýza a řešení – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Inovativní organizace, její budování a řízení – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Termín odevzdání diplomové práce

Pokud chce student obhajovat DP v LS 2021/2022, je třeba mít do 15. 3. 2022 hotovou rešerši literatury a definovány cíle (včetně výzkumných otázek či hypotéz). Odevzdat  pracovní verzi celé práce svému vedoucímu je třeba do 30. 4. 2022.

Odevzdání diplomových prací proběhne  elektronicky vložením do InSIS do 11. 5. 2022.  Po vložení kvalifikační práce student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Potvrzení z e-mailu poslat též do 11. 5. 2022.

Obhajoba diplomové práce

K obhajobě si připravte maximálně 10 minutovou prezentaci ve formátu PPT(X), příp. PDF nepřesahující 10 snímků. Prezentace má shrnovat zejména Váš přínos k řešené problematice a nikoliv pouze problematiku samotnou. Nezapomeňte si připravit odpovědi na otázky z obou posudků a buďte připraveni na dodatečné dotazy ze strany komise u obhajoby.

Termíny obhajob 3ODP v LS 2021/2022

Termíny v období 25. 5. – 15. 6. 2022 budou doplněny.

Termín Čas Místnost
30.5.2022 9:00 RB 329
31.5.2022 9.00 RB 459

Přihlašování od 13. 5. 2022 od 9:00 hod do 20. 5. 2022 do 9:00 hod, odhlašování z termínu obhajoby DP do 13.5. 2022. do 9:00 hod.

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných DP se výše uvedené termíny mohou změnit.

Termíny SZZ – LS 2021/2022

Termíny v období 25. 5. – 15. 6. 2022 budou doplněny.

Ident Termín Čas Místnost

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny. Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny SZZ, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit!