Obhajoby DP a státní závěrečné zkoušky

 Postup zadání a odevzdání diplomové práce

 • Téma diplomové práce si volí student po dohodě s vedoucím diplomové práce.
 • Vedoucí diplomové práce v součinnosti se studentem zadává do ISIS nejpozději 6 měsíců před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
 • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře diplomové práce, kritéria hodnocení a další náležitosti jsou uvedeny na stránkách fakulty.
 • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta diplomové práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
 • Student, který plánuje obhajovat diplomovou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v semestru, kdy student plánuje obhajobu.
 • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
 • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
 • Po vložení kvalifikační práce student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. 
 • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.
 • Student po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést k obhajobě k dispozici komisi. Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce vrácena.

Formulář pro návrh externího oponenta

Témata diplomových prací

 • Crowdfunding – Ing. Nina Bočková, Ph.D., Marko Orel, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Podnikatelské financování – doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Návrh marketingové/komunikační strategie pro startupy – Ing. Jan Mareš, Ph.D.
 • Psychologie podnikání – prevence negativních vlivů podnikání na osobní pohodu podnikatele – Ing. Michal Andera, Ph.D., Ing. Jan Mareš, Ph.D.
 • Trvale udržitelné podnikání – Ing. Nina Bočková, Ph.D.
 • Podnikatelské rozhodování (Entrepreneurial Decision Making) – Ing. Michal Andera, Ph.D.
 • Fungování podnikatelských (zakladatelských) týmů (Interní komunikace, vizuální komunikace) – Ing. Michal Andera, Ph.D.
 • Design Thinking a Lean Startup – Ing. Michal Andera, Ph.D.
 • Uživatelské testování a prototyping – Ing. Michal Andera, Ph.D.
 • Nastavení procesů (obchodní strategie, automatizace) – Ing. Michal Andera, Ph.D.
 • Business inkubátory a akcelerátory (coworking a sdílené kanceláře) – Ing. Michal Andera, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Marko Orel, Ph.D.
 • Podnikání z nezaměstnanosti: Analýza dopadů programu podpory samostatně výdělečné činnosti v ČR – doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D.
 • Podpora podnikání a samostatně výdělečně činné činnosti – doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Marko Orel, Ph. D.
 • Analýza podnikatelského prostředí v regionu střední a východní Evropy – Ing. Nina Bočková, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D.
 • Analýza rychle rostoucích firem v regionu střední a východní Evropy –  Ing. Michal Andera, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Podnikatelské a startupové soutěže: jaký je jejich přínos a role v podnikatelském ekosystému? – doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Marko Orel, Ph.D.
 • Rostoucí startupy: Bankroty a pády – Ing. Nina Bočková, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D.
 • Úspěšní podnikatelé jako zdroj inspirace: případová studie –  Ing. Nina Bočková, Ph.D., doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Disruptivní inovace jako nástroj tvorby konkurenční výhody firmy – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Otevřené inovace a jejich využití při strategickém řízení firmy – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Produktové, procesní, organizační a produktové inovace a jejich role v udržitelném podnikání – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Řízení inovačního procesu s využitím metody – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Inovace podnikatelských modelů v podnikatelské sféře – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Stage Gate Control Process – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Šíření a adopce inovací v podnikatelské praxi – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Kreativní metody a jejich využití v inovacích – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Inovační strategie v podnikání – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Financování inovací v podnikatelské sféře – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Bariéry inovací v podnikání, identifikace, analýza a řešení – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA
 • Inovativní organizace, její budování a řízení – doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA

Termín odevzdání diplomové práce

Odevzdání diplomových prací proběhne  elektronicky vložením do InSIS do 14. 12. 2022.  Po vložení kvalifikační práce student ihned přepošle potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. Potvrzení z e-mailu poslat též do 14. 12. 2022. Přihlašování bude od 16.12.2022 od 10:00 do 19.1. 2023 do 9:00.

Obhajoba diplomové práce

K obhajobě si připravte maximálně 10 minutovou prezentaci ve formátu PPT(X), příp. PDF nepřesahující 10 snímků. Prezentace má shrnovat zejména Váš přínos k řešené problematice a nikoliv pouze problematiku samotnou. Nezapomeňte si připravit odpovědi na otázky z obou posudků a buďte připraveni na dodatečné dotazy ze strany komise u obhajoby.

Student po odevzdání práce identickou verzi vytiskne a svázanou (může být i kroužková vazba a oboustranný tisk) musí přinést k obhajobě k dispozici komisi. Po úspěšné obhajobě bude studentovi práce vrácena.

Termíny obhajob 3ODP v ZS 2022/2023 v období 26. – 27. 1. 2023:

Termín Čas Místnost
26.1. 2023 9:00 RB 329

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných DP se výše uvedené termíny mohou změnit.

Termíny SZZ – ZS 2022/2023

Termíny v období 28.1. – 3. 2. 2023 budou doplněny. Přihlašování bude od 16.12.2022 od 9:00 do 19.1. 2023 do 9:00.

Ident Termín Čas Místnost
MN2 út 31.1.2023 13:30 RB 450
MN2 pá 3.2.2023 8:30 RB 436

Studenti se na termíny zapisují sami. Sekretářky kateder nejsou k zápisům studentů na termíny, ani k jakýmkoli přesunům oprávněny. Nadkapacitní zápisy nejsou možné.

Vzhledem k tomu, že mezi studenty docházelo k nestandardním machinacím s přihlašováním na termíny SZZ, na základě rozhodnutí vedení fakulty se z přihlášeného termínu již nelze odhlásit!