Bakalářské práce

Postup zadání a odevzdání bakalářské práce

 • Téma bakalářské práce si volí student po dohodě s vedoucím bakalářské práce.
 • Vedoucí bakalářské práce v součinnosti se studentem zadává do InSIS nejpozději 3 měsíce před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
 • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře a další náležitosti bakalářské práce jsou uvedeny na stránkách fakulty.
 • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta bakalářské práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
 • Student, který plánuje obhajovat bakalářskou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
 • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
 • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
 • Odevzdání bakalářských prací proběhne vzhledem k situaci v letním semestru 2020/21 pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu (tedy do 22. září 2021). Po vložení kvalifikační práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. 
 • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Formulář pro návrh externího oponenta

Témata bakalářských prací

 • Podnikatelský plán
 • Analýza business modelu
 • Crowdfunding
 • Vnímání sociálního podnikání v českých médiích
 • Sociální podnikání v České republice
 • Sociální firma – zpracování případové studie pro účely využití ve výuce

Termín odevzdání bakalářské práce

Odevzdání bakalářských prací proběhne vzhledem k situaci v letním semestru 2020/21 pouze elektronicky vložením do InSIS, a to do 22. září 2021, 23:59 hod. 

Student si musí po vložení finální verze diplomové práce do InSIS vygenerovat z Portálu studenta výpis o korektním vložení elektronické verze práce, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i zpráva, že práce byla korektně vložena. Toto potvrzení, které se mu poté automaticky zašle na e-mail, přepošle sekretářce katedry, z níž je vedoucí práce. Bez tohoto potvrzení nebude diplomová práce přijata k odevzdání.

Obhajoba bakalářské práce

K obhajobě si připravte maximálně 10 minutovou prezentaci ve formátu PPT(X), příp. PDF nepřesahující 10 snímků. Prezentace má shrnovat zejména Váš přínos k řešené problematice a nikoliv pouze problematiku samotnou. Nezapomeňte si připravit odpovědi na otázky z obou posudků a buďte připraveni na dodatečné dotazy ze strany komise u obhajoby.

Termíny obhajob bakalářských prací
termín učebna čas
13.10.2021 9:00

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných BP se výše uvedené termíny mohou změnit.