Bakalářské práce

Postup zadání a odevzdání bakalářské práce

 • Téma bakalářské práce si volí student po dohodě s vedoucím bakalářské práce.
 • Vedoucí bakalářské práce v součinnosti se studentem zadává do InSIS nejpozději 3 měsíce před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
 • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře a další náležitosti bakalářské práce jsou uvedeny na stránkách fakulty.
 • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta bakalářské práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
 • Student, který plánuje obhajovat bakalářskou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
 • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
 • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
 • Odevzdání bakalářských prací proběhne elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu. Po vložení kvalifikační práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. 
 • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Formulář pro návrh externího oponenta

Témata bakalářských prací

 • Analýza business modelu – Ing. Jan Mareš, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Crowdfunding – Marko Orel, Ph.D., Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
 • Sociální podnikání v České republice – Ing. Michal Andera, Ph.D.

Termín odevzdání bakalářské práce

Pokud chce student obhajovat BP v ZS 2022/2023, musí mít do 15. 11. 2022 hotovou rešerši literatury a definovány cíle (včetně výzkumných otázek či hypotéz). Odevzdat musí pracovní verzi celé práce svému vedoucímu do 30. 11. 2022. Termín pro odevzdávání finální bakalářské práce do systému je do 14.12.2022.

Student si musí po vložení finální verze diplomové práce do InSIS vygenerovat z Portálu studenta výpis o korektním vložení elektronické verze práce, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i zpráva, že práce byla korektně vložena. Toto potvrzení, které se mu poté automaticky zašle na e-mail, přepošle sekretářce katedry, z níž je vedoucí práce. Bez tohoto potvrzení nebude diplomová práce přijata k odevzdání.

Obhajoba bakalářské práce

K obhajobě si připravte maximálně 10 minutovou prezentaci ve formátu PPT(X), příp. PDF nepřesahující 10 snímků. Prezentace má shrnovat zejména Váš přínos k řešené problematice a nikoliv pouze problematiku samotnou. Nezapomeňte si připravit odpovědi na otázky z obou posudků a buďte připraveni na dodatečné dotazy ze strany komise u obhajoby.

Obhajoby proběhnou 18. 1. – 3. 2. 2023 dopoledne.

Termín Čas Místnost
čt 2.2. 8:30 RB 436
čt 2.2. 13:30 RB 436

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných BP se výše uvedené termíny mohou změnit.

Termíny přihlašování OBP budou upřesněny!

Státní závěrečné zkoušky budou vypsány od 18.1., proběhnou nejpozději do 3.2.2023 dopoledne.