Diplomové práce

 Postup zadání a odevzdání diplomové práce

 • Téma diplomové práce si volí student po dohodě s vedoucím diplomové práce.
 • Vedoucí diplomové práce v součinnosti se studentem zadává do ISIS nejpozději 6 měsíců před plánovanou obhajobou téma práce, cíle („Zásada 1“), přínosy („Zásada 2“), osnovu („Zásada 3“) a vybrané publikace, ze kterých práce vychází.
 • Student práci s vedoucím pravidelně konzultuje. Pokyny ke struktuře diplomové práce, kritéria hodnocení a další náležitosti jsou uvedeny na stránkách fakulty.
 • Před odevzdáním práce je nutné po dohodě s vedoucím práce navrhnout oponenta práce. Roli oponenta diplomové práce může zastávat vysokoškolsky vzdělaný odborník pro danou tématiku. Nesmí jít o osobu blízkou či spřízněnou ve vztahu ke studentovi.
 • Student, který plánuje obhajovat diplomovou práci v daném semestru, si obhajobu registruje jako mimosemestrální kurz přes InSIS: Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy. Tento kurz musí být registrován v tom semestru, kdy student plánuje obhajobu.
 • Student se následně přes InSIS zapisuje na konkrétní termín obhajoby, který je vypsaný katedrou, na které má zadanou práci.
 • Student odevzdá přes InSIS elektronickou verzi práce. Řádné elektronické odevzdání práce (pouze v .pdf formátu po konverzi z .doc či .docx) musí být potvrzeno hlášením: „Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“
 • Odevzdání diplomových prací proběhne vzhledem k situaci v letním semestru 2020/21 pouze elektronicky vložením do InSIS podle schváleného harmonogramu (tedy do 25. srpna 2021). Po vložení kvalifikační práce student nevytiskne potvrzení z e-mailu o korektním vložení práce, ale přepošle ho sekretářce katedry, ze které je vedoucí práce. 
 • Student má nejpozději 3 pracovní dny před obhajobou v InSIS k dispozici posudek vedoucího práce a posudek oponenta. S posudky se seznámí a připraví si odpovědi na případné dotazy z posudků.

Formulář pro návrh externího oponenta

Témata diplomových prací

 • Crowdfunding
 • Podnikatelské financování
 • Návrh marketingové/komunikační strategie pro start-up
 • Podnikatelský plán pro start-up v online prostředí
 • Psychologie podnikání – prevence negativních vlivů podnikání na osobní pohodu podnikatele
 • Trvale udržitelné podnikání
 • Podnikatelské rozhodování (Entrepreneurial Decision Making)
 • Fungování podnikatelských (zakladatelských) týmů (Interní komunikace, vizuální komunikace)
 • Design Thinking a Lean Startup
 • Uživatelské testování a prototyping
 • Nastavení procesů (obchodní strategie, automatizace)
 • Business inkubátory a akcelerátory (coworking a sdílené kanceláře)
 • Podnikání z nezaměstnanosti: Analýza dopadů programu podpory samostatně výdělečné činnosti v ČR
 • Podpora podnikání a samostatně výdělečně činné činnosti
 • Analýza podnikatelského prostředí v regionu střední a východní Evropy
 • Analýza rychle rostoucích firem v regionu střední a východní Evropy

Termín odevzdání diplomové práce

Odevzdání diplomových prací proběhne vzhledem k situaci v letním semestru 2020/21 pouze elektronicky vložením do InSIS do 25. srpna 2021, 23:59 hod

Student si musí po vložení finální verze diplomové práce do InSIS vygenerovat z Portálu studenta výpis o korektním vložení elektronické verze práce, ve kterém se zobrazí název práce, vedoucí, oponent i zpráva, že práce byla korektně vložena. Toto potvrzení, které se mu poté automaticky zašle na e-mail, přepošle sekretářce katedry, z níž je vedoucí práce. Bez tohoto potvrzení nebude diplomová práce přijata k odevzdání.

Obhajoba diplomové práce

K obhajobě si připravte maximálně 10 minutovou prezentaci ve formátu PPT(X), příp. PDF nepřesahující 10 snímků. Prezentace má shrnovat zejména Váš přínos k řešené problematice a nikoliv pouze problematiku samotnou. Nezapomeňte si připravit odpovědi na otázky z obou posudků a buďte připraveni na dodatečné dotazy ze strany komise u obhajoby.

Termíny obhajob diplomových prací
termín učebna čas
8.9.2021 8:30
8.9.2021 13:30
9.9.2021 8:30

UPOZORNĚNÍ: V závislosti na počtu odevzdaných DP se výše uvedené termíny mohou změnit.