Podnikání 2.0

Podnikání jako druhá kariéra neboli podnikání 2.0

Pracovní setkání projektu 15.12.2023

Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Sigma. / This project is co-financed from the state budget by the Technology agency of the Czech Republic under the Sigma Progamme.

Podnikání 2.0

 

Doba realizace: 2023-2026
Financováno z: TA ČR TQ01000115

Cíle projektu:

Cílem projektu je vyvinout koncepci podpory začínajících podnikatelů ve věkové kategorii 40+. Ta poslouží pro řízení aktivit garanta a inovačních center směrem k této skupině na strategické i taktické úrovni. Cíle bude dosaženo pomocí hlavního výstupu, strategického dokumentu (Hkonc) a dílčích výstupů v podobě workshopů a článků, které poslouží jako zdroj aktualizace stávajících strategických dokumentů a podklad pro přípravu ročních akčních plánů. Hlavní aktivitou projektu je společenskovědní výzkum socioekonomických dopadů zahájení podnikání cílové skupiny a výzkum motivace, chování a potřeb. Očekávaným dopadem je zlepšená podpora pro zahájení podnikání této důležité skupiny, která je nositelem zkušeností, znalostí a kontaktů potřebných pro vznik inovativních podniků.

Obsah projektu:

Popis naplňování zvoleného tématu

Projekt naplňuje kritérium v hlavním tématu tím, že hledá způsoby, jak lépe hospodařit s lidským kapitálem vybrané kohorty 40+, která má kvalitativní předpoklady, zkušenosti a dovednosti pro zahájení vlastního podnikání, nicméně může cítit zábrany (vnitřní/vnější) než jiné skupiny podnikatelů, na něž je dlouhodobě směřována a cílena veřejná podpora (mladí, nezaměstnaní, senioři). Podporovat motivaci k podnikání jako druhé kariéry vidíme jako důležitý předpoklad pro efekt vzorů pro mladší generaci, která procesem změny kariéry bude teprve procházet. Absence vzorů v předchozí generaci demotivuje následující generaci k odhodlání měnit svůj styl a setrvávat v zaměstanecké pozici, která nerozvíjí potenciál či neuspokojuje potřeby dané sociální skupiny.

Podstata návrhu projektu s důrazem na SHUV

Projekt staví na rešerši stavu současného vědeckého poznání a dosavadních zkušenostech vybraných technologických inovačních centrech (MSIC) a CzechInvestu s inovativními a startupovými podnikateli. Zvolené výstupy (Hkonc, workshopy a Jost) implementují závěry z provedeného empirického šetření do podnikatelského ekosystému. Jádro projektu je postaveno na propojení výzkumných organizací (VO), které za pomoci empirického výzkumu (polostrukturovaných rozhovorů, primárním šetřením) a poznatků z multidisciplinárních oborů (psychologie, sociologie, ekonomie, včetně podnikání), pomohou identifikovat vnitřní a vnější faktory zkoumané skupiny 40+ ve fázi na rozcestí kariéry tak, aby se aktivně ovlivnila jejich podnikavost díky vnější cílené podpoře interního aplikačního garanta (IAG), což vidíme jako možnost nové sociální inovace z pozice IAG. Výstupy projektu tak pomohou aktivně podporovat kariéru těchto lidí při přechodu ze zaměstnaneckého poměru do samostatného podnikání.

Plánované výstupy:

Aplikační a tržní potenciál výstupů/výsledků a znalost cílové skupiny nebo trhu

Z přehledu současného stavu, SWOT analýzy a zaměření obou týmů a IAG, vyplynula potřeba řešit problematiku 3 skupin: podnikatelé, jež odešli ze zaměstnání a podnikají; osoby, mající inov. potenciál, ale ze zatím neznámých důvodů setrvávají jako zaměstnanci; osoby, jež podnikají hybridně (jsou zaměstnanci a zároveň podnikají). Provázanost řešitelů na IAG a další zájemce o výsledky projektu, plánované popularizační články s lokálním dopadem dávají projektu vysoký aplikační potenciál v RIC, inkubátorech a zájmových sdruženích zaměřených na podnikání. Příkladem úspěšného podnikání v kategorii 40+ je společnost CityZen, založená v 2018, jež je již střední firmou a meziroční nárůst tržeb 2021 byl 700 %. V 2021 získali titul EY Podnikatel roku Pardubic. kraje. Za zd. období 2021 do st. rozpočtu odvedli 2,2 mil. Kč na dani z příjmu a 1,7 mil. Kč na soc. a zdrav. pojištění zaměstnanců (www.justice.cz, 2022). Tržní potenciál výstupů projektu po zmapování ekosystému pro kategorii 40+ je vysoký, zejm. svým přínosem pro příjmovou stránku st. rozpočtu. U potenciálních podnikatelů 40+, pocházejících z korporátního prostředí lze předpokládat, že odvody na soc. a zdrav. pojištění a dani z příjmů budou realizovat i svém podnikání, a tak jako jejich zaměstnavatel přistupoval k nim, budou přistupovat ke svým zaměstnancům. Řešitelský tým již realizoval zběžný průzkum mezi vytipovanými potenciál. respondenty a ověřil si, že je z jejich strany předběžný zájem o výstupy projektu. Dále tým provedl 1. verzi obsahové analýzy, jejíž cílem bylo zjistit, jak naše cílová skupina komunikuje své úspěchy a neúspěchy změny kariéry. Tento přehled zástupců sledované skupiny respondentů je v Příloze 8. Z této analýzy lze učinit předběžný závěr, že námi sledovaná cílová skupina řeší problém, kterému se doposud cíleně a systematicky nevěnovaly výzkumné organizace ani orgány poskytující podporu podnikání. Potřebu osob s podobnými zkušenostmi a problémy budeme umět po realizaci tohoto projektu uspokojit. PID: TQ01000115 FX

Schopnosti uchazečů uvést výstupy/výsledky výzkumu do praxe

Díky vzájemné spolupráci a koordinaci činností řešitelů a IAG je možno garantovat uvedení výsledků výzkumu do praxe v podobě změn ve strateg. dokumentu a aktualizaci ročních akčních plánů. To zabezpečí realizaci navržených opatření a možnost diseminace best practices v rámci výstupů pro podporu spolupráce s cílovou skupinou. Tým FPH VŠE, zejm. Katedra podnikání dlouhodobě spolupracuje s podnikat. sférou, s reg. ředitelem IAG, jež je řešitelem a dalšími zájemci o výstupy projektu (ČMAPAM). Mimo výuku v předmětech, zabývající se podnikáním mladých a kombinovaných  studentů, organizuje workshopy pro studenty i veřejnost. Řešitelský tým má zkušenosti s kvalitní publikační činností, psaním výzkumných zpráv (Country report for Generali EnterPrize White Paper „Fostering sustainability in Small and Medium-sized Enterprises“). Doc. Dvouletý zasahuje jako poradce do sestavování strategických dokumentů na MPMR ČR. Požadavkem IAG ve vazbě na inovační centra je získání poznatků, které bude možné aplikovat ve strateg. dokumentech na podporu podnikat. ekosystému kategorie 40+. IAG podporuje startupy více než 10 let specif. programy (Czech Accelerator, Czech Starter, technolog. inkubace) a trvalou přítomností v regionech, scoutingem a pořádáním akcí typu Ideathon nebo Hackathon. IAG disponuje sítí 13 regionál. kanceláří, ve které může pracovat v regionu dle jednot. metodiky a podpůrné nástroje implementovat na území ČR.  Současně spolupracuje s dalšími institucemi pro-podnikatelské infrastruktury (inkubátory, inovační a technolog. Centra. Výstupy projektu tak IAG uvede do praxe jako další nástroj, který používá. IAG každých 5 let aktualizuje svou strategii, kolem 2024 nastane vhodná doba na implementace Hkoc do nové strategie IAG. Další zájemce MSIC je zaměřen na rozvoj inovač. ekosystému a zlepšování podnikat. prostředí, pomáhá růst a inovovat MSP a startupistům. Zaměřuje se na vzdělávání, výzkum a vývoj a na spolupráci a implementaci nových technologiích.

Genderová dimenze v obsahu výzkumu

Genderovou dimenzi výzkumu lze spatřovat v odlišném časovém průběhu kariér mužů a žen, v jejich životních hodnotách a preferencích, což může mít za následek setrvávání v zaměstnaneckém poměru i když mají podnikatelský potenciál či podnikají hybridně. Podpora diverzity a zapojení žen není jen o tabulkách, ale o kreativitě a konkurenceschopnosti, protože smíšené, nejen zaměstnanecké, ale i podnikatelské týmy, jsou lepší ve výkonnosti a přicházejí s lepšími řešeními. Ženy více projevují ochotu spolupracovat s muži a zaměstnávat je než naopak. Podle Startup Report 2019_2020 je mezi zakladatelkami start-upů pouze 5 % žen, ale současně 57 % startupistů tvoří věková kategorie 30-39 let. O zbylých 43 % podílu se dělí mladší a starší podnikatelé. Proto bude nutné, z hlediska zapojené externí Českomoravské Asociace podnikatelek a manažerek zohlednit při výzkumu i tyto proměnné, které mohou mít vliv na chování zkoumaných respondentů, neboť cesta k samostatnému podnikání probíhá zcela jinak a bude třeba zakomponovat dílčí opatření s ohledem i na genderovou dimenzi. Stejnou myšlenku podporuje i externě zapojené Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.s., které má praktickou zkušenost s mentoringem žen s dětmi do 10 let.

Hlavní řešitel: Ing. Nina Bočková Ph.D.
Kontakty: Vysoká škola ekonomická
Nina Bočková nina.bockova@vse.cz
Ivana Svobodová ivana.svobodova@vse.cz
Ondřej Dvouletý ondrej.dvoulety@vse.cz
Michal Andera michal.andera@vse.cz
Veronika Motlová Veronika.motlova@vse.cz
Jan Mareš jan.mares@vse.cz
Ivana Lukeš Rybanská ivana.rybanska@vse.cz

Slezská univerzita v Opavě
Jarmila Duháček Šebestová sebestova@opf.slu.cz
Martin Klepek klepek@opf.slu.cz +420 737 370 034
Petra Krejčí krejci@opf.slu.cz
Tomáš Pražák prazak@opf.slu.cz
Roman Šperka sperka@opf.slu.cz

Osoby z CzechInvestu
Tomáš Vlasák Tomas.Vlasak@czechinvest.org
Michal Urban Michal.urban@czechinvest.org
Ing. Ondřej Dobeš