Cultural Pathways to Economic Self-Sufficiency and Entrepreneurship: Family Values and Youth Unemployment in Europe (7.FP EU)

 

Doba realizace: 2014 – 2018
Financováno z: 7. rámcový program EU ( FP7 – 613257)
Obsah projektu: Projekt CUPESSE realizuje komparativní analýzu poptávkové i nabídkové strany nezaměstnanosti mladých v 8 členských zemích EU (Česká republika, Rakousko, Dánsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Velká Británie) a 2 přidružených zemích (Švýcarsko, Turecko). Projekt se snaží důkladně porozumět příčinám a důsledkům vysoké nezaměstnanosti mezi mladými lidmi v Evropě. Identifikuje různé v současnosti realizované strategie k překonání této vysoké nezaměstnanosti, mj. prostřednictvím samostatné výdělečné činnosti. Výstupem je zhodnocení účinnosti politik zaměřených na boj s tímto fenoménem a formulace doporučení pro efektivní politiky v této oblasti.Specifikem projektu je hluboké zaměření na nabídkovou stranu, tzn. na faktory na straně mladých lidí, které vedou k nezaměstnanosti, zaměstnanecké či podnikatelské aktivitě. To může být výraznou přidanou hodnotou pro formulaci skutečně účinných politik. CUPESSE jde za současný stav poznání a analyzuje, jak jsou v kulturním kontextu rodin předávány normy, hodnoty, postoje a přesvědčení a jak tyto kulturní charakteristiky ovlivňují dovednosti mladých lidí, které potom následně mají vliv na jejich zaměstnatelnost a soběstačnost. CUPESSE bere do úvahy též poptávkovou stranu nezaměstnanosti mladých stejně jako nesoulad mezi poptávkou a nabídkou.http://cupesse.eu/

http://cupesse.eu/film/

Koordinátor projektu: Universität Heidelberg
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Další zapojení členové KPO: Ing. Ondřej Dvouletý