Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor

Doba realizace: 2020–2022
Financováno z: TA ČR (TL03000153)
Obsah projektu: Cílem projektu je vytvořit a otestovat sadu nástrojů (tool box) pro hodnocení ekonomických dopadů/efektů politik a programů účelové podpory podnikového výzkumu a vývoje (VaV) a spolupráce podniků se znalostními institucemi s ohledem na rozdílné zaměření programů/opatření a jejich implementaci, diverzitu podniků a podnikatelských podmínek.

Projekt by měl odpovědět na otázky:
1) Jaké typy podniků získávají přímou (účelovou) podporu VaV (jaké jsou jejich ekonomické a VaV charakteristiky);
2) Jaké jsou typy podpořených projektů;
3) Jaká je strategie podniků v oblasti VaV čerpajících přímou podporu VaV;
4) Jaké jsou ekonomické dopady účelové podpory VaV a jaké jsou dopady v závislosti na typu (strategii) podniku;
5) Jak hodnotit ekonomické dopady účelové podpory VaV podnikového sektoru

Koordinátor projektu: doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.