Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví

Doba realizace: 2017 – 2019
Financováno z: GAČR (GA17-10948S)
Obsah projektu: Hlavním cílem projektu je lépe porozumět tomu, jak chování a postoje vlastníků přispívají k výkonnosti privátně vlastněných (neobchodovaných) firem s více vlastníky a jak k tomuto vztahu případně přispívá další ekonomicky velmi významná skupina vlastníků – rodina. Výzkumná otázka projektu by stručně zněla „Jak významně vlastníci ovliňují chování firem?“ a „Je vliv vlastníků rozdílný mezi rodinnými a nerodinnými firmami?“.

Do výzkumu jsou zařazovány náhodně vybrané firmy, které splňují tyto parametry: 1) společnost s ručeným omezením nebo akciová společnost, 2) s minimálně dvěma vlastníky, 3) s minimálně 10 zaměstnanci, 4) se sídlem v České republice, 5) vlastníci s celkovým podílem 50 % – 100 % jsou vždy české fyzické osoby. Zjednodušeně řečeno: české akciovky a eseróčka s alespoň dvěma vlastníky a více než 10 zaměstnanci.

Sběr dat pro výzkumné šetření probíhá formou telefonického dotazování. Z každé náhodně vybrané cílové firmy je třeba telefonicky hovořit s výkonným ředitelem (CEO) či majitelem. Sběr dat běží po dvou liních. První linie jde přes výzkumnou firmu IPSOS s. r. o., která pro nás data sbírá. Druhá linie sběru dat je tvořena našimi studenty.

Většina výzkumných aktivit v oblasti managementu je zaměřena na zkoumání vlivu vedoucích/řídících pracovníků a zaměstnanců, ale vlastníci jako takoví zůstávali zatím přehlíženou (sociální) skupinou. Věříme, že tímto projektem ukážeme, jakou roli vlastníci jako sociální skupina mohou hrát ve firmách, které vlastní, a v konečném důsledku jak mohou posilovat a nebo oslabovat jejich konkurenceschopnost. Ve výzkumu chceme analyzovat, které postoje a chování vlastníků, jsou pro firmu z hlediska konkurenceschopnosti významné a zda je tento vliv vlastníků rozdílný v rodinných a nerodinných firmách. Výsledky projektu tak přispějí i k lepšímu porozumění problematice správy společností, které nejsou obchodované na burze a pro které nejsou vyžadovány žádné formální struktury správy společnosti.

Koordinátor projektu na VŠE: doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Další zapojení členové Katedry podnikání: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Výzkumná zpráva: