Regionální kultura v kontextu malého a středního podnikání

Doba realizace: 2014
Financováno z: IGA FPH VŠE (IG310034)
Obsah projektu:  Cílem řešeného projektu bylo analyzovat vzájemné vazby mezi podnikatelským sektorem a místní kulturou na základě identifikace a popisu specifik regionální a místní kultury a také analýza podnikatelského prostředí a jeho funkce v rámci regionu; dále identifikovat a popsat nástroje místní samosprávy klíčové pro formování regionální kultury a podnikatelského prostředí a na základě zobecnění hlavních zjištění vytvořit doporučení pro další regiony obdobného typu.
Výzkumné cíle projektu byly naplněny, publikační cíle projektu byly k 31.1. 2015 naplněny částečně. V rámci projektu bylo plánována realizace výzkumných terénních šetření v rámci ČR – Broumovska. Terénní šetření byla realizována také v zahraničí, byly vybrány relativně obdobné lokality v příhraniční oblasti v zemích s podobným historickým vývojem v komunistickém a postkomunistickém období, s obdobným kulturně-historickým potenciálem a relativně podobnou velikostí. Navštívili jsme tedy Broumov, Zittau v bývalé NDR a Klodzsko v Polsku. Byly zde navázány kontakty s osobami odpovědnými za kulturu v městě a regionu na úrovni města.
V Broumově bylo cílem podniknout srovnávací šetření stavu před komunálními volbami a po komunálních volbách se zaměřením na možné změny v koncepci kulturní politiky nového vedení města.
Výstupy z terénního šetření budou využity jako podklad pro zpracování publikačních výstupů hodnocených RIV a pro disertační práci řešitelky. Byla zpracována případová studie. Byl zpracován interní seznam nových témat seminárních, bakalářských a diplomových prací.
Koordinátor projektu na VŠE: Ing. Jana Müllerová
Další zapojení členové Katedry podnikání: Ing. Jan Mísař
Výstupy z projektu: SVOBODOVÁ, Ivana. Comparison of creative management techniques used in the innovation process, small and medium companies. In: Innovation Management and Company Sustainability [CD]. Praha, 26.05.2014 – 27.05.2014. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014, s. 414–421. ISBN 978-80-245-2050-6.MÜLLEROVÁ, Jana, SVOBODOVÁ, Ivana. The cultural policy of the local government and the problems of the small and medium sized subjects from the cultural sector – evidence from the Czech republic. In: SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. Albena, 01.09.2014 – 10.09.2014. Sofia : STEF92 Technology, 2014, s. 389–398. ISBN 978-619-7105-25-4. ISSN 2367-5659.

SRPOVÁ Jitka, MÍSAŘ Jan. Společenská odpovědnost firem v kulturním a kreativním průmyslu ve vybraných lokalitách. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014 [CD]. Brno, 23.10.2014. Brno: Mendelova univerzita, 2014, s.818-826. ISBN 978-80-7509-139-0.

Výstupy z projektu (výsledky výzkumu, odborná literatura) jsou zahrnuty do výuky předmětu 3MA291 Základy podnikání se zaměřením na kulturu a částečně také v předmětu 3MA113 Podnikání v malé a střední firmě.