Rodinné konflikty v rodinných firmách: příčiny, efekty a moderátory

Doba realizace: 2020–2022
Financováno z: GAČR (GA20-04262S)
Obsah projektu: Cílem projektu je zkoumat vztahy mezi příčinami konfliktů, jednotlivými typy konfliktů (relationship, task, process, a status conflict), a efekty konfliktů na podnik, rodinu a subjektivní úspěch podnikatele v rodinných firmách.

Koho zkoumáme? Kdo je naší cílovou skupinou? Do výzkumu jsou zařazovány české rodinné firmy.

Sběr dat pro výzkum: Sběr dat pro výzkumné šetření probíhá formou dotazování metodou CAWI – online dotazníku. Z každé cílové firmy je třeba získat odpovědi alespoň od dvou rodinných příslušníků, pokud je možné, tak více, aby bylo možné provést analýzu na více úrovních (firemní, vztahové).

Očekávaný přínos projektu: Porozumění tomu, jaké faktory vedou ke vzniku konfliktů a jaké jsou jejich důsledky, pomůže prevenci a zmírnění negativního dopadu konfliktů na rodinu i rodinnou firmu.

Koordinátor projektu: doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, Ph.D. MBA
Další zapojení členové Katedry podnikání: prof. Mgr. Ing. Martin Lukeš Ph.D.