Zhodnocení programu podpory podnikání pro nezaměstnané (SÚPM SVČ) v České republice – Manažerské shrnutí tří realizovaných studií

Manažerské shrnutí představuje hlavní závěry plynoucí ze tří realizovaných studií, jejichž hlavním cílem bylo zhodnotit dopady podpory podnikání pro nezaměstnané v ČR, konkrétně příspěvek na založení samostatně výdělečné činnosti (SÚPM SVČ).

Zdroj: CareerPivot.com (2020)

Autor: doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc.

Hlavní závěry:

  • Na základě porovnání přímých nákladů programu[1] (výše dotace), vyplacené podpory v nezaměstnanosti a za předpokladu placení zdravotního a sociálního pojištění novými podnikateli, lze program označit za nákladově efektivní.
  • Opatření je zaměřeno především na osoby ve středním věku, osoby s určitou vyšší úrovní kvalifikace a na osoby v dobrém zdravotním stavu. Není cíleno na znevýhodněné nezaměstnané[2].
  • Kontrafaktuální dopadová analýza prokázala, že účastníci programů SÚPM SVČ měli v porovnání s neúčastníky v průměru podstatně kratší celkovou délku součtu následujících evidencí a menší počet následných evidencí na Úřadu práce[2].
  • Drtivá většina účastníků (91,3 %) se do evidence úřadu práce v analyzovaném období nevrátila[2].
  • Jednou z cílových skupin účastníků programu mohou být na základě provedené analýzy absolventi učebních oborů zakončených výučním listem, a to s maturitou i bez maturity[2].
  • Rok po obdržení dotace bylo 99,1 % nově založených podnikatelských subjektů ekonomicky aktivní, dva roky po obdržení dotace tomu bylo 98,4 % nově založených podnikatelských subjektů[3].
  • Dopady na finanční výkonnost podpořených podniků jsou ale omezené. Drtivá většina podnikatelů podniká samo (bez zaměstnanců) formou fyzické osoby. Pouze 4 % podpořených podnikatelů má alespoň jednoho zaměstnance. Více než polovina podnikatelů vykazuje roční obrat do půl milionu korun českých.

Cílová skupina stakeholderů: Tvůrci politik podpory podnikání

Citace článků a odkazy na plný text studií:

Dvouletý, O. (2017). Does the Self-employment Policy Reduce Unemployment and Increase Employment? Empirical Evidence from the Czech Regions. Central European Journal of Public Policy, 2(11), 11–22. Dostupné z: https://doi.org/10.1515/cejpp-2016-0032

Dvouletý, O., & Hora, O. (2020). Analýza dopadů programu podpory podnikání pro nezaměstnané v České republice. Politická ekonomie, 68(2), 142-167. Dostupné z: https://doi.org/10.18267/j.polek.1267

Dvouletý, O. (2020). Starting Business out of Unemployment: How do Supported Self-employed Individuals Perform?. Entrepreneurship Research Journal, (v tisku). Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/341041562_Starting_Business_Out_of_Unemployment_How_Do_Supported_Self-employed_Individuals_Perform

Zdroj: Zhodnocení programu podpory podnikání  pro nezaměstnané (SÚPM SVČ) v České republice – Manažerské shrnutí tří realizovaných studií

 

[1] Analyzováno bylo období let 2012–2015, podrobnosti viz Dvouletý (2017).

[2] Analyzováni byli příjemci podpory v roce 2014, podrobnosti viz Dvouletý a Hora (2020).

[3] Analyzován byly nově založené podnikatelské subjekty vzniklé v letech 2009–2017, podrobnosti viz Dvouletý (2020).