Dimenze rolí leadershipu ve veřejné správě, jejich měření a vytvoření nové dimenze inovativnosti

Doba realizace: 2018 – 2020
Financováno z: IGA VŠE
Obsah projektu: Hlavním cílem výzkumného projektu je validace a doplnění existující čtyřdimenzionální škály leadershipu ve státní správě o dimenzi inovativnosti. V první fázi projektu se použijí vyvinuté škály z článku v odborném impaktovaném journalu Public administration : Měření leadershipu veřejné správy – vytvoření škál pro čtyři klíčové role lesdershipu veřejné správy. Po té bude na základě literatury vytvořen dotazník na prokázání páté dimenze chování leadershipu- inovativnosti. V druhé fázi budou výše uvedené psychometrické vlastnosti zkoumány na náhodném vzorku zaměstnanců soudů. Faktorová struktura bude následně testována exploratorní faktorovou analýzou a konfirmativní faktorovou analýzou náhodně vybraných zaměstnanců soudů ČR. Ve třetí fázi se ověří konvergentní a kriteriální validita vyvinutých metrik pěti dimenzí chování vedoucích pracovníků s několika dalšími proměnnými. Získané poznatky budou prezentovány na prestižní zahraniční konferenci a zaslány do dvou vědeckých časopisů indexovaných alespoň v databázi Scopus
Koordinátor projektu na VŠE: Ing. Martin Viktora
Další zapojení členové Katedry podnikání: doc. Ing. Miroslav Špaček, Ph.D., MBA