Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků

Doba realizace: 2020–2023
Financováno z: TA ČR (TL03000670)
Obsah projektu: Cílem projektu je podpora a inovace českého podnikatelského prostředí se zaměřením na sebezaměstnané osoby a mikropodniky (do 10 zam.) skrze analýzu a z ní vyplývající návrhy na eliminaci rizik nebo omezení, které se s těmito typy podnikání pojí. Zároveň se zaměřujeme i na nové firmy, u kterých výzkum ve světě ukazuje, že nejvíce přispívají k tvorbě pracovních míst. Obecně se ale malé firmy a živnostníci potýkají se specifickými formami znevýhodnění (nižší a nepravidelné příjmy apod.). V tomto projektu si klademe za cíl identifikovat ty skupiny sebezaměstnaných a mikropodniků, kde se nejvíce projevují specifické formy prekarity a nabídnout možná řešení těchto rizik, a to primárně zainteresovaným orgánům veřejné správy, které mají podporu podnikatelů a téma ekonomického růstu ve své gesci.

 

Projekt stojí na těchto klíčových aktivitách:

a)     reprezentativní kvantitativní šetření zaměřené na mikropodniky a sebezaměstnané osoby bude realizováno z důvodu absence kvantitativních dat zkoumajících prekaritu u mikropodniků nebo sebezaměstnaných osob. Toto šetření identifikuje objektivní znaky prekarity a poslouží následně jako odrazový můstek pro další aktivity projektu, neboť dojde k identifikaci těch skupin sebezaměstnaných a mikropodniků z hlediska různých charakteristik (věk, region a obor podnikání, počet zaměstnanců, pohlaví a dalších), kde se nejvíce či největším rozsahu projevuje prekarita.

Odkaz na dotazník zde: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZS9Wdn3Skk6p4ODa1QmuGF0jrPZxbEKYGAZzuxi2CZXcNxw/viewform

b)    kvalitativní výzkum mikropodniků a sebezaměstnaných osob bude navazovat plynule na zmíněný kvantitativní výzkum, na základě kterého dojede k identifikaci mikropodniků a sebezaměstnaných skupin nejvíce ohrožených prekaritou. Bude využit mix method research.

c)     Tři expertní analýzy podnikatelského prostředí a dobrých praxí – paralelně s kvantitativním šetřením budou realizovány tři expertní studie externími experty.

d)    testování potenciálu coworkingu eliminovat prekaritu.

Koordinátor projektu: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.
Koordinátor projektu na VŠE: doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš Ph.D.
Další zapojení členové Katedry podnikání:  Mgr. Marko Orel Ph.D.